به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > pages > FAQFanni2  

Web Part Page Title Bar image
پرسش و پاسخ

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
 

 سوال 1

آيا مي‌توان از شاخص‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (بند 5 بخشنامه شماره 100/59402 مورخ1391/7/25) جهت جبران هدفمندي سوخت به جاي بند ب بخشنامه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان‌هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 543625-28/1 مورخ 82/12/6 استفاده كرد؟

پاسخ:

بله، مي‌توان براي كاركردهاي مربوط تا پايان سال 1391 استفاده كرد. (در اين صورت، روش "ب" دستورالعمل جبران آثار قيمت ارز نبايستي مورد محاسبه و پرداخت قرار گرفته باشد).

 سوال 2

در خصوص پروژه هاي خاتمه يافته ، آيا مي توان بخشنامه جبران آثار قيمت حامل هاي انرژي در پيمان‌هاي صنعت نفت را اعمال كرد؟

پاسخ:

چنانچه پيمان تسويه‌حساب نشده باشد مي توان اعمال كرد.

 سوال 3

آيا نامه مابه‌التفاوت نرخ فرآورده‌هاي نفتي به شماره 48360/90954 مورخ 91/5/9 معاون اول رياست جمهوري همزمان با دستورالعمل جبران آثار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي قابل پرداخت است؟

پاسخ:

خير، صرفاً يك روش قابل پرداخت مي باشد.

 سوال 4

آيا بخشنامه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به كالاهاي پروژه تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ:

خير كالاهاي بخش(P) جزو بخشنامه نمي باشند.

 سوال 5

امكان پرداخت بخشنامه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2 و بخشنامه تعديل پيمان هاي صنعت نفت به شماره 387103-1/28 مورخ 91/9/2 به طورهمزمان براي يك قرارداد وجود دارد؟

پاسخ:

خير، مطابق بخشنامه جبران آثار اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، اين دستورالعمل براي قراردادهاي فاقد تعديل مي‌باشد.

 سوال 6

  اگر پيمان تحويل دائم شده باشد مشمول بخشنامه جبران آثار قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌شود؟

پاسخ:

تا مرحله تسويه‌حساب اعمال بخشنامه جبران آثار قيمت حامل‌هاي انرژي ممكن مي‌باشد.

 سوال 7

  آيا مي توان از دستورالعمل جبران آثار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2 براي سال 1391 نيز استفاده كرد؟

پاسخ:

بله با استفاده از بند 5 نامه شاخص‌هاي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري به شماره 100/59402 مورخ 1391/7/25 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از تاريخ 1391/1/1 تا آخر سال 91 قابل اعمال مي باشد. لازم به ذكر است در اينصورت، روش "ب" دستورالعمل جبران آثار قيمت ارز به شماره 543625-28/1 مورخ 91/12/6 نبايستي مورد محاسبه قرار گيرد.

Persian Support By SadafIT Co.