به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > pages > FAQFanni1  

Web Part Page Title Bar image
پرسش و پاسخ

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC به شماره 543625-28/1 مورخ 91/12/6

 سوال 1

صورت وضعيت هاي تهيه شده براساس بخشنامه ارز مشمول كسورات بيمه نيز مي‌باشد؟

 

پاسخ:

براي مبالغ جبراني، كسورات بيمه تابع بخش مرتبط در قرارداد اوليه و شرايط مندرج در آن مي باشد.

 سوال 2

آيا دستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي تعمير و نگهداري، مشاوره‌اي، پژوهشي، آموزشي، حفاظت پيراموني، حراست و حمل ونقل قابل استفاده است؟

پاسخ:

بخشنامه تعديل ارز صرفا براي پيمان هاي EPC و EP ، PC ، P، EP، EC وC مي باشد. هر قراردادي كه براساس تعاريف فوق منعقد شده باشد مشمول استفاده از دستورالعمل جبران آثار قيمت ارز خواهد بود.

 سوال 3

آيا پيمان هايي كه به ظاهر هيچگونه ارزبري ندارند (مانند قراردادهاي C) ولي در واقع نوسان قيمت ارز بر افزايش قيمت مصالح اوليه اين پيمانها نيز تاثير گذار بوده مانند سيمان ، آهن در پيمان هاي ساختماني، مشمول بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران اثار قيمت ارز مي شوند؟

پاسخ:

اين گروه از قراردادها، مشمول استفاده از بخش "ب" بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز مي‌باشند.

 سوال 4

چه كالاهايي مشمول طول مدت ساخت مي شوند؟

پاسخ:

- كالاهايي كه بصورت تعداد خريداري شده باشند و در طي مدت قرارداد مطابق برنامه زمانبندي ساخته شده و بصورت مرحله اي تحويل كارفرما گردد.

- كالاهايي كه از زمان سفارش خريد تا زمان تحويل به كارفرما نياز به زمان ساخت ميباشد و اين زمان براساس برنامه زمانبندي توافق شده با هماهنگي و تائيد كارفرما بوده باشد.

 سوال 5

در خصوص پيمانهايي كه بخشي از برآورد آن از فهارس بهاي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و بخشي از فهارس صنعت نفت استفاده شده باشد، راهكار چيست؟

پاسخ:

چنانچه در صورتوضعيت‌هاي كاركرد ارسالي، بخش و يا قسمت هاي مستقلي به فهرست هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اشاره شده است لازم است براي بخش مذكور مطابق بخشنامه هاي آن سازمان اقدام گردد.

 سوال 6

در پيمانهاي PC كه تنها بخش C قرارداد داراي تعديل مي باشد ، آيا به بخش P ، تعديل ارز تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ:

اگر بخش P از C تفكيك شده باشد و P تعديل پذير نباشد، مي‌توان تنها براي بخش P از بخشنامه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت استفاده نمود.

 سوال 7

Si در جدول شماره يك بخشنامه جبران آثار قيمت ارز چگونه محاسبه مي گردد؟

پاسخ:

از 91/1/1 لغايت 91/7/2 = نرخ تسويه شده با بانك و از 91/7/3 لغايت 91/12/30 = نرخ اتاق مبادلات ارزي ملاك محاسبه خواهد بود.

Persian Support By SadafIT Co.