به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > فهرست بها - سال 1394  

فهرست بها - سال 1394

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
فهرست بها - سال 1393
  
نمایه: 
01- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی - 1394.pdfنصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
01- نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی - 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1394.pdfنصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز
02- نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1394.pdfنصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای
03- نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
04- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1394.pdfنصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها
04- نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05- خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1394.pdfخطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
05- خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
06- خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1394.pdfخطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
06- خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07- خطوط لوله گاز شهری - سال 1394.pdfخطوط لوله گاز شهری
07- خطوط لوله گاز شهری - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08- گازرسانی به صنایع - سال 1394.pdfگازرسانی به صنایع
08- گازرسانی به صنایع - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09- خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1394.pdfخطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
09- خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10- تعمیرات پالایشگاه - سال 1394.pdfتعمیرات پالایشگاه
10- تعمیرات پالایشگاه - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11- تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز - سال 1394.pdfتعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
11- تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12- نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1394.pdfنرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت
12- نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1394برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Persian Support By SadafIT Co.