به متن اصلی بازگردید

ضوابط فنی و مهندسی

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط فنی و مهندسی > بخشنامه ها  

بخشنامه ها

فهرست بها - تجزیه بها
سال 1383
سال 1384
سال 1386
سال 1387
سال 1387 - تجزيه بها
سال 1391
فهرست بها - سال 1392
سال 1392 - تجزيه بها
فهرست بها - 1393
فهرست بها - سال 1394
سال 1394 - تجزيه بها
فهرست بها - سال 1395
فهرست بها - سال 1396
فهرست بها - سال 1397
شرح رديف هاي فهرست بها
شرح ردیف فهرست بهای حفاری در خشکی1397 -ابلاغ نهایی
شرح ردیف تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز
شرح رديف هاي فهرست بهاي تعميرات پالايشگاه
شرح ردیف فهرست بهای ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
شرح ردیف فهرست بهای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله‌های بارگیری و تخلیه
مستندات
آئين نامه ها
بخشنامه ها
اسناد همسان
راهنما و شرح خدمات
اطلاعيه ها
نشريات مرتبط
نرخ هاي فلزات
گزارش های فنی
آئین نامه ها و راهنماهای مرتبط
پرسش و پاسخ
بخشنامه نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي P ، C، PC،EP و EPC
بخشنامه نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت به شماره 387064-28/1 مورخ 91/9/2
بخشنامه نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي EP، PC و EPC، PوC به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2
پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات
آشنايي با پايگاه
بخشنامه‌هاي وزارت نفت
راهنماي آموزش درج اطلاعات در پايگاه
نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات پایه
فهرست اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - بخش مطالعات امکان سنجی
Modify settings and columns
  
نمایه: 
دستورالعمل حق الزحمه خدمات پژوهشي-سال 1397-9708.pdfدستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي خدمات پژوهشي در پروژه هاي پژوهشي بالا دستي ميدان محور- 139797/06/24288062/97
دستورالعمل حق الزحمه خدمات پژوهشي-سال 1397-9708برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
دستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي پژوهشي 1396.pdfدستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي پژوهشي 139696/8/796366826
دستورالعمل تعيين حق الزحمه عوامل تخصصي پژوهشي 1396برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
618985.pdfدستور العمل تكميلي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل در صنعت نفت (جایگزین)97/12/28618985
618985برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
391294.pdfدستور العمل تكميلي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل C , P , PC , EP , EPC و حفاري و تعميراتي صنعت نفت(تمديد بخشنامه سال 1395)97/08/23391294/97
391294برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
391270.pdfدستور العمل تكميلي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل C , P , PC , EP , EPC و حفاري و تعميراتي صنعت نفت97/08/23391270/97
391270برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26-دستورالعمل رديف هاي ستاره دار - 2978.pdfدستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار96/01/062987/96
26-دستورالعمل رديف هاي ستاره دار - 2978برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
25-دستورالعمل بهنگام سازي - 3287.pdfدستورالعمل نحوه بهنگام سازي برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت96/01/063287/96
25-دستورالعمل بهنگام سازي - 3287برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
24-دستورالعمل دامنه قيمت- 617708.pdf 24-دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت95/12/28617708/95
24-دستورالعمل دامنه قيمت- 617708برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
23-دستورالعمل تكميلي نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز-1395.pdfدستورالعمل تكميلي نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز-1395 (جدید)95/12/21603634/95
23-دستورالعمل تكميلي نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز-1395برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
22-Arz-Compensate.pdfدستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي EPC EP PC C P و تعمیراتی94/12/22602535/94
22-Arz-Compensateبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
21-Arz.pdfدستورالعمل تكميلي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت در قراردادهاي P، C، PC، EP، EPC و تعميراتي1393/12/25م م/614668/932
21-Arzبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
20-دستورالعمل جبران آثار هدفمندی932-19319.pdfدستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت-13931393/01/24م م/19319/932
20-دستورالعمل جبران آثار هدفمندی932-19319برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19-دستورالعمل جبران آثار تغییر قیمت ارز21983-932.pdfدستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي EPC EP PC C P-13931393/01/25م م/21983/932
19-دستورالعمل جبران آثار تغییر قیمت ارز21983-932برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18-TadilArz.pdfدستورالعمل نحوه جبران آثار قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت قراردادهاي EPC EP PC C P-139191/12/6543625-1/28
18-TadilArzبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
17-Bakhshnameh-Tadil.pdfدستورالعمل نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش C و P از قراردادهاي P، EPC، PC، EP و C91/9/228/1-387103
17-Bakhshnameh-Tadilبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
16-Bakhshnameh Sokht.pdfدستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت-139191/9/228/1-387064
16-Bakhshnameh Sokhtبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
151-Tadil.pdfدستورالعمل محاسبه و پرداخت تعديل و مابه التفاوت بخش C و P از قراردادهاي EPC و EP و PC و P و C در پيمان‌هاي صنعت نفت90/05/10م ن / 959215/902
151-Tadilبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
150-Ghir New Final.pdfدستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي قير88/03/1628/1-84133
150-Ghir New Finalبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14-Shakeshaye Bank Markazi.pdfشاخص هاي مربوط به تعديل پيمان هاي صنعت نفت بخش P و C از قراردادهاي EP و PC، EPC، P و C88/03/04م س/69109/82
14-Shakeshaye Bank Markaziبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13-fepc.pdfدستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سيمان و كالاهاي فلزي بخش C و P از قراردادهاي C , P ،EPC ،PC ،EP در پيمان هاي صنعت نفت87/11/1528/1-328147
13-fepcبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
12-TajzyeBaha-New.pdfنحوه ارائه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران87/07/09م س/182474/872
12-TajzyeBaha-Newبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
11-Tadil.pdfدستورالعمل نحوه محاسبه تعديل پيمان هاي صنعت نفت - بخش P و C از قراردادهاي EP، PC، EPC، P، C87/01/3128/1-2-2283
11-Tadilبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10-Ghir-Final.pdfدستورالعمل جبران افزايش بهاي قير87/04/0628/1-86395
10-Ghir-Finalبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
09-Jobran.pdfدستورالعمل نحوه جبران هزينه هاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي EPC,EP,PC,P87/02/0728/1-3381
09-Jobranبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05-monaghesat.pdfمناقصات86/10/302/1-27882
05-monaghesatبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
03-dsiman.pdfدستورالعمل پرداخت مابه التفاوت نرخ سيمان و فولاد85/04/212/1-9117
03-dsimanبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
02-dtfbpe.pdfتعديل فهرست بهاي خطوط لوله گاز شهري - شبكه پلي اتيلن80/05/28م ف/155/802
02-dtfbpeبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01-Tadil-FB-OandG.pdfدستورالعمل تعديل فهرست هاي بهاي تاسيسات نفت و گاز80/01/2828/1-317
01-Tadil-FB-OandGبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
00-NezamEjrayi-Signed.pdfنظام اجرايي طرح هاي صنعت نفت78/06/0832/8-1507
00-NezamEjrayi-Signedبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
00-k.pdfتعيين ضريب K72/02/0532/8-3-3320
00-kبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
Persian Support By SadafIT Co.