به متن اصلی بازگردید

استانداردها

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> استانداردها > IPS-1395 (مجموعه استانداردها و نقشه های استانداردی که تا پایان سال 1394 تدوین، بروزرسانی، و تبیین فارسی شده و در مهرماه 1395توزیع گردیده است)  

IPS-1395 (مجموعه استانداردها و نقشه های استانداردی که تا پایان سال 1394 تدوین، بروزرسانی، و تبیین فارسی شده و در مهرماه 1395توزیع گردیده است)

Modify settings and columns

 استانداردهاي نفت ايران - 1395 Iranian Petroleum Standards - IPS