به متن اصلی بازگردید

Go Search
صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
> ضوابط سازمان مدیریت  

ضوابط سازمان مدیریت

Modify settings and columns
  
نمایه: 
101-69523.pdfدستورالعمل تعيين حق الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي پل هاي موجود
101-69529.pdfدستورالعمل تعيين حق الزحمه مطالعات تهيه طرح بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود
101-69532.pdfدستورالعمل تعيين حق الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود
Code 363-1.pdfراهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود - ساختمان هاي فولادي - نشريه شماره 1 - 363
Code 363-2.pdfراهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود - ساختمان هاي بتني- نشريه شماره 2 - 363
Code 363-3.pdfراهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود - ساختمان هاي بنايي- نشريه شماره 3 - 363
Code 364.pdfدستورالعمل ارزيابي لرزه اي سريع ساختمان هاي موجود- نشريه شماره 364