به متن اصلی بازگردید

اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

صفحه اصلی
استانداردها
ضوابط فنی و مهندسی
مشاوران و پیمانکاران
کتابخانه
تماس با ما
  
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها > محتویات سایت  

محتویات سایت

این صفحه همه کتابخانه ها، لیست ها، تخته های بحث، تالار های گفتگو در این وب سایت را نشان می دهد و بر روی نام کتابخانه و لیست برای دیدن محتوای انها کلیک کنید. سطل بازیابی حاوی مطالب حذف شده است. برای ایجاد یک کتابخانه یا لیست جدید بر روی "ایجاد" کلیک کنید.
نمایه: 
  نام شرح آیتم ها آخرین تغییر

  سایت ها و فضاهای کاری

Sharepoint Site استانداردها  12 ماه پیش
Sharepoint Site امور مشاوران و پیمانکاران  2 ماه پیش
Sharepoint Site ضوابط فنی و مهندسی  2 ماه پیش
Sharepoint Site نظارت و ارزشیابی  7 years ago
Sharepoint Site کتابخانه  7 years ago